Przełącznik wersji

Protokoły

19 luty 2020

Protokół w sprawie zmian do Umowy między Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Transportu i Łączności Republiki Finlandii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Finlandii o bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym z 22 Grudnia 2016 rok

Protokół w sprawie zmian do Umowy między Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Transportu i Łączności Republiki Finlandii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Finlandii o bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym z 22 Grudnia 2016 rok, w formacie pdf (536 kB)

Protokół w sprawie zmian do Umowy między Ministerstwem Transportu Federacji Rosyjskiej a Ministerstwem Transportu i Łączności Republiki Finlandii w sprawie wykonania Umowy między Rządem Federacji Rosyjskiej a Rządem Republiki Finlandii o bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym z 22 Grudnia 2016 rok, w formacie doc (16 kB)

podanie 1: Przeglądy techniczne wagonów na kolejowych przejściach granicznych, podanie 2 do umowy między ministerstwami. (48624 kB)

podanie 2: Zasady ładowania (warunki techniczne rozmieszczenia i mocowania ładunków) w rosyjsko-fińskim bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym, podanie 3 do umowy między ministerstwami. część 1. (5863 kB)

podanie 2: Zasady ładowania (warunki techniczne rozmieszczenia i mocowania ładunków) w rosyjsko-fińskim bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym, podanie 3 do umowy między ministerstwami. część 2. (15763 kB)

podanie 2: Zasady ładowania (warunki techniczne rozmieszczenia i mocowania ładunków) w rosyjsko-fińskim bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym, podanie 3 do umowy między ministerstwami. część 3. (45945 kB)

podanie 2: Zasady ładowania (warunki techniczne rozmieszczenia i mocowania ładunków) w rosyjsko-fińskim bezpośrednim międzynarodowym ruchu kolejowym, podanie 3 do umowy między ministerstwami. część 4. (25862 kB)

podanie 3: Instrukcje dotyczące organizacji ruchu pociągów między stacjami granicznymi kolei rosyjskiej i fińskiej, podanie 7 do umowy między ministerstwami. (82 kB)

25 grudzień 2019

Protokół z posiedzenia Międzyresortowej Komisji Certyfikacyjnej ds. Uprawnień zawodowych techników, przeprowadzanie niezależnych ekspertyz technicznych pojazdów z 25 Grudnia 2019 Nr 14

Protokół ze spotkania MRO w celu certyfikacji zawodowej techników ekspertów, przeprowadzanie niezależnych ekspertyz technicznych pojazdów z 25.12.2019 Nr 14 (6325 kB)

18 grudzień 2019

Protokół z posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Dziedzinie Transportu przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej z dn. 18 Grudnia 2019 r. № IA-125

Protokół z posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Dziedzinie Transportu przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej z dn. 18 Grudnia 2019 r. № IA-125 (423 kB)

4 grudzień 2019

Protokół z posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Działań legislacyjnych Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej DZ-2 z dn. 4 Grudnia 2019 rok

Protokół z posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Działań legislacyjnych Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej DZ-2 z dn. 4 Grudnia 2019 rok (1407 kB)

O poradach

Rada Koordynująca Przedstawicieli Samochodowego i Miejskiego Transportu Elektrycznego Lądowego przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej (dalej - Rada Koordynacyjna) jest organem doradczym przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej w zakresie kształtowania i praktycznej realizacji polityki sektorowej w zakresie drogowego i miejskiego naziemnego transportu elektrycznego.

Do głównych zadań Rady Koordynacyjnej należą:

przygotowanie rekomendacji do kształtowania i realizacji polityki państwa w zakresie drogowego i miejskiego naziemnego transportu elektrycznego;

analiza stanu obecnego i opracowanie zaleceń dla rozwoju transportu drogowego;

udział w ocenie projektów koncepcji i prognoz rozwoju branży transportu drogowego, projekty normatywnych aktów prawnych federalnych władz wykonawczych i organów podmiotów Federacji Rosyjskiej, projekty federalnych i resortowych programów docelowych w dziedzinie transportu drogowego i pasażerskiego miejskim lądowym transportem elektrycznym;

przygotowanie propozycji do uwzględnienia w rocznym raporcie Ministerstwa z wyników realizacji drogowego i miejskiego transportu pasażerskiego;

przygotowanie propozycji rozwoju partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie transportu drogowego i pasażerskiego miejskim lądowym transportem elektrycznym;

rozpatrywanie i ocena wyników badań naukowych w zakresie transportu drogowego, w tym spełniane zgodnie z planami naukowo- prace badawczo-rozwojowe (dalej - B + R) Ministerstwa i Federalnej Służby Nadzoru Transportu (Dalej – Rostransnadzor), oraz opracowanie rekomendacji dotyczących kierunków ich wdrażania i dalszego wykorzystania;

przygotowanie rekomendacji do sporządzenia listy prac B + R w zakresie usług transportowych dla ludności, które są finansowane z budżetu federalnego, przydzielone zgodnie z ustaloną procedurą Ministerstwu i Rostransnadzorowi na następny rok budżetowy.

Grupy robocze w ramach Rady Koordynacyjnej:

  • Grupa robocza wsparcia technicznego przy projekcie stworzenia ujednoliconego systemu sprzedaży biletów na trasy autobusowe w ruchu międzyregionalnym
  • Grupa robocza ds. Rozwoju lekkiego transportu kolejowego w regionach Federacji Rosyjskiej

Aktualności (433)

22 kwiecień 2016

12345

na spotkaniu rządu Federacji Rosyjskiej 21 kwiecień 2016 rok.

Zarządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 21 kwiecień 2016 Nr 741-r ustala tryb dystrybucji dotacji dla 2016 rok z budżetu federalnego do budżetów podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej na realizację obchodów do godz …

20 kwiecień 2016

12345

co zapewni wykorzystanie środków drogowych (po pierwsze, pewnie, regionalne fundusze drogowe, mamy pełne zamówienie z federalnym) właśnie ze względu na treść, rozwój dróg. Taka norma została już przygotowana, zostanie to odzwierciedlone w odpowiednim …

12 kwiecień 2016

12345

rachunki dotyczące transportu morskiego i rzecznego przedłożone rządowi. To są zmiany w Kodeksie Dostaw Sprzedawcy, który ustali kolejność pilotażu, szereg dokumentów, mające na celu poprawę kontroli państwa i nadzoru na śródlądowych drogach wodnych …

25 Martha 2016

12345

przygotowanie zaplecza infrastruktury transportowej na mistrzostwa świata w piłce nożnej 2018 lat w Sarańsku. Podczas spotkania omówiono metody i procedury organizacji transportu widzów do Sarańska z wykorzystaniem lotnictwa, kolej i droga …

23 Martha 2016

12345

dotacje dla przedsiębiorstw federalnych (FKP), podlega jurysdykcji Federalnej Agencji Transportu Lotniczego, Rosaviatsia wraz z Ministerstwem Transportu Rosji zmieniły Procedurę udzielania dotacji dla FKP, przewidująca możliwość awansowania FKP, co nie wyklucza …

Aktualności (433)

30 czerwiec 2016

12345

oraz etapy skoordynowanej polityki transportowej w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Na podstawie wyników dyskusji strony uzgodniły procedurę dalszej interakcji w celu sfinalizowania określonego dokumentu. Uwzględniono informacje EWG o postępach w realizacji porozumienia. …

24 czerwiec 2016

12345

Przewóz bagażu w transporcie drogowym miejskim lądowym transportem elektrycznym proponuje się przypisać zakres działalności, w którym przy zakupie procedura ustalenia początkowego (maksymalny) ceny kontraktowe, z jednym dostawcą. "Pomimo …

23 czerwiec 2016

12345

transport elektryczny, metro, transport kolejowy w ruchu podmiejskim i międzyregionalnym. Ustawa określa również procedurę rekompensaty utraconych dochodów przewoźników., związane z transportem po trasach zawodów sportowych. Guzek …

21 czerwiec 2016

12345

2016 rok podpisania umowy koncesyjnej na budowę drogowego mostu granicznego na przejściu Błagowieszczeńsk - Heihe, który określa czas, kolejność i zakres robót budowlanych. Uczestnicy wyrazili nadzieję, że opracowanie dokumentacji projektowej zostanie zakończone w …

16 czerwiec 2016

12345

warunki udziału NCSP w projekcie budowy i eksploatacji strefy ładunków suchych portu morskiego Taman. Dokument określa proponowaną kolejność interakcji między stronami podczas realizacji projektu, który ma być przeprowadzony na warunkach państwa …

Oceń artykuł